ÁSZF Általános Szállítási Feltételek

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

Jelen ÁSZF mindazokat a feltételeket tartalmazza, amelyek a Forestdepo Kft. mint Szállító – a továbbiakban: Szállító – és az egyedi szállítási szerződésekben szereplő Vevő – továbbiakban: Vevő – által megkötendő szállítási szerződésre irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal, hogy az ÁSZF rendelkezései az egyedi szállítási szerződésben szabályozottakat kiegészítik. A felek eltérő rendelkezéseinek hiányában az ÁSZF rendelkezései a felekre nézve kötelező érvényűek. A Szállító ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy annak adatait üzletviteli, számviteli és pénzügyi automatizálás céljából elektronikusan tárolja és kezeli. Vevő az adatainak tárolását és kezelését engedélyezi a Szállító részére.

1. § A szerződés alanyai A szerződés alanyait (Szállító és Vevő) az egyedi szállítási szerződés vagy a Vevő megrendelése tartalmazza, melynek jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

2. § A szerződés tárgya Az egyedi szállítási szerződés alapján Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő igénye alapján az egyedi szállítási szerződésben felsorolt gépeket, alkatrészeket és egyéb tárgyakat értékesíti Vevő részére. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szerződésben felsorolt eszközöket, tartozékokat, stb. ellenértékét – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – megfizeti.

3. § Árak A gépek általános forgalmi adóval növelt árait az egyedi szállítási szerződés tartalmazza. Az árak csomagolási költségekkel együtt értendők. Euróban megállapított ár esetén, ha a pénzügyi teljesítés forintban történik, akkor az ár a pénzügyi teljesítés napján érvényes K&H Bank Zrt. "deviza II." eladási árfolyamnak megfelelően átszámított forint-összegre módosul. A vételárat tartalmazó számlát a Szállító a számla kiállításának napján érvényes banki árfolyamon állítja ki, a Szállító a pénzügyi teljesítéskori árfolyam alapján jogosult javító számlát kiállítani a különbözetről. Az árat Szállító jogosult az alábbi külső okok miatt egyoldalúan módosítani: gyártó árváltozásai, vámmérték, deviza-árfolyam, adók és illetékek változása. A szerződéskötés mellékköltségeit a Vevő viseli.

4. § Megrendelés, visszaigazolás módja, elállás a szerződéstől A Vevő az Egyedi szállítási szerződés kitöltésével, vagy egyéb módon megrendeli a kívánt termék(ek)et, Szállító az Egyedi szállítási szerződés aláírásával, vagy egyéb módon visszaigazolja a megrendelést. Vevő vállalja, hogy amennyiben az aláírt megrendelés ellenére eláll a szerződéstől, azaz nem teljesíti a Ptk. 379. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét, akkor Szállító felszólítására 15 napon belül megfizeti Szállítónak a Ptk. 381. § (1) bekezdésére hivatkozva kártérítésként a Szállító elmaradt hasznát (árrését), de legalább a rendelési érték 25%-át. Szállító jogosult saját hatáskörben ennél kisebb kártérítési mértéket megszabni. A szerződés felmondása, meghiúsulása vagy bármely okból történő megszűnése esetén Szállító jogosult a gép Vevőnek történő átadásától a gép Szállítóhoz történő visszakerüléséig használati díjat terhelni a Vevőnek, aki vállalja ennek megfizetését. A használati díj mértéke: gép vételárának 0,2%-a / naptári nap. Amennyiben a használat alatt a nem rendeltetésszerű használatból vagy az átlagostól eltérő használatból eredően a gépet bármilyen kár érte, akkor a hiba elhárítását jogosult Szállító a Vevő költségére elvégezni vagy elvégeztetni. Szállítót az ilyen költségek megtérítése a használati díjon felül illeti meg.

5. § Teljesítés A teljesítés helye a Szállító Forestdepo Kft. 1239 Budapest, Ócsai u. 1-3. sz. alatti székhelye. Szállító előteljesítésre (határidő előtti teljesítésre) jogosult. Teljesítés módja: A szállítás teljesítettnek tekintendő, ha a Vevő által igényelt gép rendelkezésre áll, és ezt a tényt a Szállító Vevővel írásban vagy szóban közölte. Az írásbeli vagy egyéb közlés elküldését követően Szállító azonnal élhet számlázási jogával. Az írásbeli közlés elküldését követő 5. naptól – amennyiben Vevő nem veszi át a gépet – Szállító jogosult a Vevőnek tárolási díjat felszámítani, melynek mértéke a szerződéses érték 0,5%-a naptári naponként. Vevő ezúton kifejezetten vállalja a tárolási díj megfizetését. Amennyiben Vevő a gépet nem veszi át az írásbeli közlést követő 30. naptári napig, akkor Szállító jogosult a gépet másnak értékesíteni, Vevő köteles a 4. §-ban írt kártérítést Szállítónak megfizetni. Szállító jogosult a gép átadását a teljes vételár és egyéb felmerült költségek (például tárolási díj, késedelmi kamat, kintlévőség kezelési költség stb.) megfizetéséhez kötni. A szerződésben a Szállító által vállalt szállítási határidő tájékoztató jellegű adat, a Szállító sem anyagi, sem egyéb felelősséget nem vállal a tájékoztatólag megadott várható szállítási idő betartására. A szerződés tárgyának bármely módosítása esetén a szállítási határidő újra indul. A szállítási határidő betartásától függetlenül köteles a Vevő a szerződés tárgyát átvenni. A Vevő kizárólag az általa írásban benyújtott teljesítésre történő felhívás legalább hat hónapos határidejének teljesítés nélküli elteltét követően jogosult elállni a szerződéstől. A termék minőségi és mennyiségi átvétele a Vevő kötelezettsége. A felrakodás, szállítás, lerakodás és küldés a Vevő kockázata, ezek költségeit ő viseli. A teljesítésről Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy a teljesítés tényét egyéb formanyomtatványon rögzítik. A Vevő az átvételt csak akkor tagadhatja meg, ha a gép rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Az átadás-átvételkor felvett jegyzőkönnyben a mennyiségi hiányt és minőségi hibát a felek rögzítik. Amennyiben a Vevő kifejezetten vagy hallgatólagosan lemond a gép átvizsgálásának jogáról, akkor elismeri, hogy a gépet hibátlan állapotban, a szállítási szerződésnek megfelelően vette át. A Szállító fenntartja magának a jogot a konstrukciós és formai változásokra a szerződés tárgyán, amennyiben azok a szerződés tárgyát nem módosítják jelentős mértékben. A teljesítményre, súlyra, üzemi költségekre, sebességre és egyéb műszaki adatokra vonatkozó leírások közelítő értékeket jelentenek.

6. § Fizetési feltételek Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Szállítási Szerződésben foglalót kötöttek ki a Felek, akkor a Szállító csak a foglaló Vevő általi megfizetési után rendeli meg a gyártónál a szerződésben szereplő gépeket, így a szállítási határidő az foglaló megfizetésétől számolandó. Foglaló kikötése esetében a felek kifejezetten kijelentik, hogy az utalt összeg erre történő hivatkozás nélkül is foglalónak minősül, a szerződéskötés napja a foglaló megfizetésének napja, függetlenül attól, hogy esetleg másik dátum került megadásra az egyedi szállítási szerződésben. A fennmaradó vételárhátralékot a Szállító által kiállított számla alapján Vevő a gép(ek) átadásának napján, de legkésőbb az átadástól számított 8 naptári napon belül banki átutalás útján egyenlíti ki. A vételár akkor tekintendő kiegyenlítettnek, ha az Szállító számlájára befolyt, készpénzes fizetés esetén pedig ha Vevő a vételárat Szállítónak átadta, és az átadás tényét Szállító írásban elismerte. Szállítót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a késedelmi kamaton felül Szállító jogosult pótszámlán érvényesíteni a teljesítés és a fizetés napja közötti esetleges árfolyam különbözetet is. Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy késedelmes fizetés vagy kötelezettség ki nem egyenlítése esetén (mely számla- és késedelmi kamatkötelezettségre egyaránt vonatkozik) a későbbiekben csak készpénzes fizetés vagy 100% előleg átutalásos fizetése ellenében teljesít Vevő részére, melyről Szállító nem köteles Vevőt előre tájékoztatni. Amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőt követő 15. napig nem tesz eleget, vagy esetleges reklamációját e határidőig nem közli írásban postai úton Szállítóval, Szállító jogosult követelését – mint a Vevő által elismert követelést – követeléskezelő cég útján behajtani. A Szállító által megbízott követeléskezelő cég a Szállító költségeit – beleértve a behajtással kapcsolatos minden költségét, mint például a követelésbehajtó cég jutalékát, postaköltséget stb. -, a tőketartozást és kamatokat Vevővel szemben a hatályos jogszabályok alapján érvényesíti. Szállító jogosult a Vevő részéről érkező (rész)fizetéseket először a költségeire, majd a késedelmi kamatokra és csak utolsó sorban a tőketörlesztésre elszámolni. Amennyiben az egy Vevővel (Vevővel) szembeni követelések egy része jogi úton behajthatóvá vált, akkor a Vevőtől (Vevőtől) befolyó összegeket Szállító jogosult elsősorban a jogilag nem behajtott követeléseire elszámolni. A Vevő fentiektől eltérő rendelkezése (akár az utalás megjegyzés rovatában) érvénytelen. Váltóval és csekkel, illetve készpénztől és banki átutalástól eltérően történő fizetést Szállító nem köteles elfogadni. Vevő nem jogosult a Szállítóval szemben fennálló követeléseire hivatkozva a Szállító felé teljesítendőkifizetéseit visszatartani. A Vevő csak a Szállító által elismert kötelezettségek kompenzációs beszámítására jogosult. Részletre vétel, részletfizetés vagy törlesztési megállapodás esetén egyetlen törlesztőrészlet kimaradása vagy késedelmes megfizetése esetén a teljes fennálló tartozás azonnal esedékessé válik az összes kapcsolódó költséggel együtt. Ebben az esetben Vevő köteles az összes kötelezettsége megfizetéséig a szerződés tárgyát képező gépet Szállítónak (biztosítékként) birtokába adni. Amennyiben az átadás-átvételt megelőzően merülnek fel a Vevő teljesítési (fizetési) képességét negatívan befolyásoló információk, akkor a Szállító jogosult előre fizetést vagy biztosítékot kérni a teljesítésig, melyet Vevő köteles haladéktalanul teljesíteni.

7. § Jótállás és garancia Szállító az egyedi szállítási szerződésben felsorolt gépekre a Gyártó vagy a Forestdepo Kft. jótállási feltételeinek megfelelő időtartamra jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a Forestdepo Kft. végszámláján szereplő teljesítési dátum. A jótállási idő alatt a Vevő haladéktalanul és kifejezetten írásban köteles jelezni a meghibásodást Szállító felé. Szállító a Gyártó garanciális feltételeiben foglaltak szerint jár el. A javításról, a gép esetleges rendeltetésellenes használatáról, a hibáról, a hiba feltételezhető okáról a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Vevő, amennyiben az eszköz helye meghaladja a Budapesttől számított 50 km-t, köteles a hibajelenségről fotókat és/vagy videókat küldeni a Szállító részére. Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha Vevő – Végfelhasználó – a gépet nem rendeltetésszerűen használta, nem a Szállítónak korábban megadott körülmények között használta, nem megfelelően tárolta, nem végezte el a Szállító és a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, a gépet átalakította vagy tartozékokat szerelt fel a gépre vagy le a gépről, továbbá, ha egyébként a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozásra vezethető vissza. Szállító szintén mentesül a szavatosság, jótállási és garanciakötelezettsége alól, ha a Vevő a gép hibáját nem (vagy csak részben) jelenti be írásban a Szállítónak a hiba megállapítását követő 3 naptári napon belül. Felek kijelentik, hogy a szavatossági és garanciaidőszakon belül sem feltételezik, hogy az esetleges felmerült hiba már az átadáskor fennállt. Garancia és szavatossági szolgáltatások teljesítési helye a Szállító telephelye, amennyiben Szállító nem jelöl meg másik helyet.  A Szállító semmilyen felelősséget nem vállal olyan károkért, melyek bel- vagy külföldi jogszabályra, hivatali rendelkezésre vezethetőek vissza. Plombák eltávolítása esetén minden szavatossági és garanciajogosultság érvényét veszíti. A Szállító jogosult megtagadni a garanciális és szavatossági szolgáltatásait mindaddig, amíg a Vevőnek lejárt kötelezettsége áll fenn Szállítóval szemben. Használt gépek esetében a Szállító kizár minden szavatossági, javítási, jótállási és kártérítési kötelezettséget. Korábban a Vevő által bérelt gépek esetében a szavatossági és garancia idők indulása a bérbe vétel időpontjától számítandó (eltérően a fentiekben megadott, végszámlán szereplő teljesítési dátumtól). Általánosságban kizár a Szállító minden olyan kártérítési igényt, melyre jogszabály kifejezetten nem kötelezi, vagy jelen ÁSZF nem írja elő. Szállító kifejezetten kizárja a gép hibája miatt keletkező egyéb költségek (pld. bevételveszteség, pótgép használata és hasonlók) átvállalását.

8. § Tulajdoni viszonyok Szállító kiköti és Vevő tudomásul veszi Szállító azon jogát, hogy az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gépek tulajdonjogát a vételár (és a fentiekben foglalt kapcsolódó költségek, például tárolási díj, stb.)teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt Vevő kötelezettsége jelen szerződés tárgyát képező gépek biztosítása lopás, betörés, tűz és rongálás ellen. A biztosítás költségei Vevőt terhelik, a biztosítási szerződésből eredő jogok a vételár teljes kiegyenlítésig Szállítót illetik meg, aki a biztosítási szerződés kedvezményezettje. Vevő tudomásul veszi, hogy a vételár (és kapcsolódó költségek) teljes kiegyenlítéséig a gépekre Szállító javára elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn, a gépeket ezért nem jogosult eladni, megterhelni. Az esetleges bérbe- vagy használatba adáshoz Szállító kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Ilyen (engedélyezett) esetben a Vevő a továbbértékesítésből, megterhelésből vagy bérbe adásból származó bevételét köteles Szállítóra engedményezni (kötelezettségei erejéig.) Vevő erről haladéktalanul köteles értesíteni érintett üzleti partnerét. A Szállító ilyen irányú kérésére ezen ügyletek dokumentumainak másolatát köteles átadni Szállítónak. A tulajdonjog fenntartása alatt a Szállító jogosult az érintett gép(ek)et bármikor megtekinteni, átvizsgálni és fizetési késedelem esetén leállítani (működésképtelenné tenni). A Vevő ehhez a Szállító felszólítására köteles a gépek fellelési helyét haladéktalanul megadni Szállítónak, köteles a gépek megtekintését és átvizsgálását lehetővé tenni. Ennek érdekében Vevő kifejezetten engedélyezi Szállító (vagy Megbízottja) részére a telephelyére történő belépést, annak lezártsága esetén a belépési akadály elhárítását. Vevő kijelenti, hogy ilyen esetben lemond jogi következmények követeléséről. Kifejezetten lemond Vevő ebben az esetben a birtokháborítás feltételezéséről. A gép(ek) Szállítóhoz történőesetleges visszaszállításával kapcsolatos költségeket (fellelési hely felderítése, elszállítás, stb.) Vevő viseli. Több gépről szóló szerződés esetén a teljes gépcsoport és a gépekre vonatkozó számla/számlák egyként kezelendőek, azaz több gép együttesen történő értékesítése esetén az összes gép árának (és kapcsolódó költségeinek) teljes kifizetéséig fennáll az összes gépen a Szállító tulajdonjoga. Felszámolás vagy végelszámolás esetén a Szállító jogosult a neki tartozó Vevőtől a pénzügyi teljesítés helyett korábban átadott gép visszavételével kiegyenlíteni követelését.

9. § Szállító és Vevő felelősségével kapcsolatos kérdések Vevő köteles megtéríteni Szállító felmerült költségeit és kárát, amennyiben a szerződés Vevő hibájából hiúsult meg.

9.1. § Amennyiben felek részletfizetésben állapodtak meg, ha a Vevő a részletfizetésre megállapított határidőt elmulasztja, a teljes összeg (vételár) egy összegben esedékessé válik. A jelen szerződés részletezi a Vevő Szállító általi szervizeléssel és a gépek biztosításával kapcsolatos kötelezettségeit. Ezen kötelezettségek elmulasztása is a részletfizetési kedvezmény elvesztését eredményezi azzal, hogy a hátralékos vételár egy összegben esedékessé válik. Szállító jogosult arra, hogy a vételárhátralék egy összegben történő követelése helyett a részletfizetési vagy szervizeltetési, biztosítási kötelezettség elmulasztása esetén a gépeket (tartozékait) saját telephelyére a Vevő költségére azonnal visszaszállítsa.

9.2. § A Vevő 15 naptári napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a Vevőtelephelyén előzetes értesítést alapján megjelenni a gép elszállítása céljából. Vevő köteles a gépet Szállítónak (vagy Megbízottjának) átadni, Szállító jogosult a gépet a Vevő költségére saját telephelyére visszaszállítani. Vevő kijelenti, hogy Szállító ezzel a tevékenységével birtokháborítást nem követ el, a gép visszaszállítását nem akadályozza meg. Tekintettel arra, hogy Vevő a gépet a visszaszállítás időpontjáig használta, felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által Szállítónak az elszállítás időpontjáig kifizetett vételárrészlet(ek), esetleges előlegek a gép használati díjának tekintendő(k). Abban az esetben, ha Szállítónak Vevő késedelmével összefüggésben kára merült fel, Vevőköteles azt Szállítónak megtéríteni.

9.3. § Vevő köteles a szerződésben rögzített adataiban történőbármely változásról Szállítót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű kárért a felelősség Vevőt terheli. Vevő köteles Szállítót haladéktalanul írásban értesíteni, ha a teljes vételár kifizetése előtt a gépre harmadik személy végrehajtást vezet, felszámolási vagy csődeljárás indul Vevő ellen, az eszközt bármilyen károsodás érte, vagy arra harmadik személy jogokat próbál érvényesíteni. Ezen esetekben Vevő kötelessége, hogy saját költségre mindent megtegyen a gép és a Szállító jogainak megóvása érdekében.

10. § Egyéb rendelkezések

10.1. § Jelen szerződés módosítása csak írásban történhet. A felek minden szóbeli megállapodása, megegyezése csak akkor hatályos, ha azt a Szállító írásban visszaigazolta. A Vevő kérésére történő szerződésmódosítás esetén Szállító jogosult a szerződéses érték 1%-át adminisztrációs díjként kiszámlázni. 10.2. § Szállító a jelen szerződés teljesítésekor a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a tőle elvárható szakmai gondossággal jár el. Szállítót a gyártóművek által kiadott műszaki adatokért felelősség nem terheli. 10.3. § Felek megállapodnak abban, hogy Szállító a jelen szerződés teljesítésekor jogosult közreműködőt (teljesítési segédet) igénybe venni, akinek (amelynek) teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

10.4. § Felek jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat elsősorban békésen, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben nincs mód a megállapodásra, jogvitáik eldöntésére - a perérték függvényében – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 10.5. § Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok előírásai az irányadók.

Joomla templates by a4joomla